Signs and Seasons, Days and Years

Home » Scripture » Philemon

Philemon

Advertisements
ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 1 Philemon 1
1 Παῦλος, δέσμιος Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελ-φός, Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν 1 Paul, a prisoner of Christ Jesus, and Timothy our brother, To Philemon our dear friend and fellow worker,
2 καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀγαπητῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ᾿ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ· 2 to Apphia our sister, to Archippus our fellow soldier and to the church that meets in your home: ¶
3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.¶ 3 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. ¶
4 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 4 I always thank my God as I remember you in my prayers,
5 ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, 5 because I hear about your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints.
6 ὅπως ἡ κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ὑμῖν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν. 6 I pray that you may be active in sharing your faith, so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ.
7 χάριν γὰρ ἔχομεν πολλὴν καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.¶ 7 Your love has given me great joy and encouragement, because you, brother, have refreshed the hearts of the saints. ¶
8 Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον, 8 Therefore, although in Christ I could be bold and order you to do what you ought to do,
9 διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ· τοιοῦτος ὤν, ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Ἰησοῦ Χριστοῦ, 9 yet I appeal to you on the basis of love. I then, as Paul—an old man and now also a prisoner of Christ Jesus—
10 παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς μου, Ὀνήσιμον, 10 I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains.
11 τὸν ποτέ σοι ἄχρηστον, νυνὶ δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον, ὃν ἀνέπεμψα· 11 Formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. ¶
12 σὺ δὲ αὐτόν, τοῦτ᾽ ἔστι τὰ ἐμὰ σπλάγχνα, προσλαβοῦ· 12 I am sending him—who is my very heart—back to you.
13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ διακονῇ μοι ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου· 13 I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in chains for the gospel.
14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ᾖ, ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον. 14 But I did not want to do anything without your consent, so that any favor you do will be spontaneous and not forced.
15 Τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν, ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς, 15 Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back for good—
16 οὐκέτι ὡς δοῦλον, ἀλλ᾿ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν Κυρίῳ.¶ 16 no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me but even dearer to you, both as a man and as a brother in the Lord. ¶
17 Εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ. 17 So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome me.
18 εἰ δέ τι ἠδίκησέ σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγει· 18 If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me.
19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις. 19 I, Paul, am writing this with my own hand. I will pay it back—not to mention that you owe me your very self.
20 ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν Κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Κυρίῳ. 20 I do wish, brother, that I may have some benefit from you in the Lord; refresh my heart in Christ.
21 πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ ὃ λέγω ποιήσεις. 21 Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I ask. ¶
22 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν· ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.¶ 22 And one thing more: Prepare a guest room for me, because I hope to be restored to you in answer to your prayers. ¶
23 Ἀσπάζονταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χρι-στῷ Ἰησοῦ, 23 Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, sends you greetings.
24 Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνερ-γοί μου. 24 And so do Mark, Aristarchus, Demas and Luke, my fellow workers. ¶
25 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μετὰ τοῦ πνεύμα-τος ὑμῶν· Ἀμήν. 25 The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
Advertisements
%d bloggers like this: